Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer en Privacyverklaring


Disclaimer


Alle betrokken partijen bij Metanoia Groep B.V. (hierna: Metanoia) besteden een constante zorg aan de website. Ondanks dat kan Metanoia niet instaan voor de juistheid of volledigheid daarvan. Alle afbeeldingen, video’s en impressies zijn bedoeld om een indruk te geven van de woningen en de omgeving, evenals de teksten op deze website. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Metanoia dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke goedkeuring van Metanoia.

 

Privacyverklaring


Ingangsdatum: 20 februari 2023

 

1.     Introductie

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Metanoia Groep B.V. en diens werkmaatschappijen (hierna “Metanoia” of “wij”). Metanoia is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Metanoia respecteert de bezoekers van onze website en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Het kan voorkomen dat de persoonsgegevens worden verwerkt door een van onze partners (wij en onze partners samen hierna: “Metanoia” of “wij”).

 

2.     Contactgegevens:

 

Postadres: Bataviahaven 1 te 8242 PR Lelystad

E-mailadres: info@metanoiagroep.nl

Telefoonnummer: +31 (6) 52 847 078

KvK-nummer: 78116937

 

3.     Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (zoals naam, geboortedatum en adresgegevens). Metanoia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 

-        Basisinformatie, zoals uw naam (inclusief voorvoegsel of titel), geboortedatum- en plaats en uw relatie tot een persoon;

-        Contactgegevens, zoals uw woon- en postadres, e-mailadres en telefoonnummer(s);

-        Technische informatie, zoals informatie uit uw bezoeken aan onze website of toepassingen of in verband met materiaal en mededelingen die wij u elektronisch toesturen;

-        Financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;

-        Accountgegevens, bijvoorbeeld door het aanmaken van een profiel op deze of een andere website, per e-mail, app of telefonisch;

-        Gegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van het bijwonen van bijeenkomsten en evenementen;

-        Alle andere persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het aanmaken van een profiel op deze website, in correspondentie of telefonisch.

 

4.     Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@metanoiagroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

5.     Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Metanoia verwerkt uw persoonsgegevens voor één of meer van de onderstaande doelen:

 

-        U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;

-        Versturen van nieuwsbrieven en vragenlijsten;

-        U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en om informatie te plaatsen op of informatie uit te wisselen op een website;

-        Om producten en/of diensten aan te bieden en/of informatie over onze producten en/of diensten;

-        In behandeling nemen van vragen en klachten;

-        Aanmelden en bijwonen van events;

-        Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

-        Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met u of met partners of andere derde partijen in verband van de uitvoering van een overeenkomst met u;

-        De ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening;

-        Het doen van (klanttevredenheids)onderzoek;

-        Om de veiligheid, beveiliging, gezondheid en integriteit te bevorderen;

-        Toewijzen van woningen, en alle handelingen die daaraan voorafgaan;

-        Analyseren van uw bezoek- en surfgedrag over verschillende websites om daarmee de website voor u te optimaliseren, waardoor het aanbod van diensten kan worden afgestemd op uw behoefte.

 

De verwerking van de persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden heeft, afhankelijk van het geval, één van de volgende grondslagen:

 

a.     Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 

b.     Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 

c.      Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Metanoia rust;

 

d.     Vitale belangen; de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen;

 

e.     Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Metanoia, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

 

6.     Geautomatiseerde besluitvorming

 

Metanoia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Metanoia) tussen zit.

 

7.     Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Metanoia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van Metanoia te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

8.     Delen van persoonsgegevens met derden

 

Metanoia verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Metanoia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Daarnaast verstrekt Metanoia uw persoonsgegevens aan andere derden, zoals haar opdrachtgeefsters, waaronder projectontwikkelaars, investeerders, bouwondernemingen en/of makelaars. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Onze websites kunnen links bevatten naar (social media) websites van derden of kunnen u verwijzen naar de websites van dergelijke bedrijven, zoals LinkedIn, Twitter en Facebook, die privacyverklaringen hebben die afwijken van de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking of openbaarmaking van persoonsgegevens die via andere websites worden verzameld of door deze derden worden verwerkt. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites van derden te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

 

In andere gevallen worden uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

 

9.     Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

 

Metanoia gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Metanoia gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

10.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Metanoia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@metanoiagroep.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met de nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Metanoia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

11.  Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Raadpleeg onze website regelmatig zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 19 juli 2023.

 

12.  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Metanoia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@metanoiagroep.nl.